Szukaj

Tagi

kosmetyki naturalne pielęgnacja nawilżenie ochrona oczyszczanie Najel Logona szampon krem regeneracja skóra wrażliwa mydło Aleppo Lavera dezodorant odżywianie wzmocnienie do kąpieli skóra sucha żel pod prysznic relaks świeżość odżywienie balsam

Regulamin Sklepu Internetowego Eko-Renoma.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem:  https://eko-renoma.pl

Sprzedającym jest firma: "MADERA" Monika Osowska prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, wpisana pod numerem NIP: 6911521936, Regon: 022268808.

Siedziba przedsiębiorcy (zwanego dalej zamiennie "Sprzedawcą") mieści się przy ul. Sierocińskiej 6 lok. 1, 59-220 Legnica.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected] lub pod numerem telefonu +48 694 403 995  (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

Baza Klientów Sklepu zgłoszona została do GIODO (numer księgi 138847, numer zgłoszenia 025560/2013).

 

§ 1 Definicje

 • Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
 • Czas realizacji Zamówienia - czas, w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Formularz rejestracyjny - formularz umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 • Klient (Kupujący) - każdy podmiot - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności realizująca Zamówienie;
 • Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, dostępna po podaniu przez niego informacji identyfikujących (login, hasło). Konto jest zakładane przez Klienta w procesie Rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego;
 • Koszyk - funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych w składanym aktualnie Zamówieniu, m.in.: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, formę płatności;
 • Materiały (Dane) - wszelkie zdjęcia, pliki video, wizualizacje, plany, ilustracje, grafiki, teksty, komentarze, ogłoszenia, informacje o Kliencie oraz inne informacje zamieszczone w Sklepie przez Klienta;
 • Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą: przelewu bankowego, kartą płatniczą, kartą kredytową;
 • Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Regulamin - niniejszy dokument określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania ze Sklepu jak też prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta;
 • Sklep (Sklep Internetowy) - prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem eko-renoma.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Produktu;
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu eko-renoma.pl, w tym:
  • składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie,
  • dokonywania przez Klienta płatności za zamówione Produkty,
  • dostarczania zamówionych Produktów Klientowi,
  • uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Sklep świadczy usługi tylko na terytorium Polski.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną kosmetyków naturalnych najwyższej jakości za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach Sklep zamieszcza na stronie eko-renoma.pl.
 5. Loga i nazwy oraz fotografie sprzedawanych przez nas produktów są własnością ich producentów i są prezentowane na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 8. Klient może korzystać ze wszystkich funkcji Sklepu w sposób nieograniczony, wyrażając akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta zasad Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podczas Rejestracji Konta podał nieprawdziwe, naruszające prawa osób trzecich lub wprowadzające w błąd Dane,
  • podczas korzystania ze Sklepu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
  • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca nie jest podatnikiem podatku VAT.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na Stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki doliczanych do każdego Zamówienia. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, który wybiera i określa w Zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy Produktu. Aktualne koszty wysyłki są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Wysyłka i dostawa.
 2. Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem Sklepu, poprzez znajdującą się na jego stronach internetowych funkcję "Koszyk".
 3. Zamówienia można składać przez cały rok, 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, jednak realizacja zamówień może ulec zawieszeniu na czas urlopu, o którego terminie Klienci zostaną powiadomieni z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu.
 4. Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i poda pełne dane kontaktowe, w tym: dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, adres e-mail i numer telefonu.
 9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający może skontaktować się z Kupującym poprzez e-mail lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 10. Realizacja Zamówienia w Sklepie internetowym wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny i rozpoczyna się od momentu:
  • wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem otrzymania potwierdzenia w przypadku płatności kartą,
  • w przypadku składanego Zamówienia po raz pierwszy płatnego "za pobraniem" realizacja rozpoczyna się po pozytywnej weryfikacji Danych przekazanych w Zamówieniu drogą telefoniczną lub e-mailem. Brak możliwości weryfikacji danego Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych spowoduje jego unieważnienie.
 11. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta Produktu Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość lub poinformuje Klienta telefonicznie. Wówczas Klient w ciągu 2 dni podejmie decyzje czy: będzie czekał na całe zamówienie, czy realizacja zamówienia ma być częściowa tylko produktów dostępnych lub czy w całości anuluje swoje zamówienie.
 12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu zakupu (rachunku). Nie może natomiast wycofać zamówienia, które już zostało wysłane.
 13. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet przekazujące dane teleinformatyczne;
  • system operacyjny Windows, Linux (z konsolą graficzną), Mac OS oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript typu Mozilla Firefox (wersja min. 10.x);, Internet Explorer (wersja min. 8.x);
  • dostęp do sieci Internet;
  • aktywne konto poczty e-mail.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ewentualne koszty dostawy wskazane są w czasie składania Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówienia w Sklepie internetowym wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny liczone od momentu wpłynięcia na konto Sprzedawcy opłaty za złożone Zamówienie (jeśli wybrano przelew bankowy) lub po pozytywnej weryfikacji Danych przesłanych w  Zamówieniu (jeśli wybrano formę płatności "za pobraniem"). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany w linku "Wysyłka i dostawa".
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili, klikając w link "Wysyłka i dostawa".

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (rachunek), który jest wysyłany wraz z przesyłką.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić "za pobraniem" (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
 3. Informacje o oferowanych przez sklep formach płatności znaleźć można na stronie "Płatności".

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo to jest ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 (czternaście) dni. Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w jakiejkolwiek formie lub odesłanie z powrotem zamówionego Produktu.
 2. Oświadczenie można wysłać w formie elektronicznej na adres email: [email protected] lub w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy: Madera Monika Osowska, ul. Sierocińska 6 m. 1, 59-220 Legnica. Wzór pisma dostarczany jest razem z rachunkiem w Zamówieniu, jednak nie jest to wzór obowiązkowy.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot wszystkich płatności, w tym koszty dostarczenia  rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy: Madera Monika Osowska, ul. Sierocińska 6 m. 1, 59-220 Legnica.
 5. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Należna kwota zostanie przekazana Klientowi przelewem lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
 6. Wskazane w tym paragrafie § 6.1. prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określającym rodzaj niezgodności oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub też pisemnie na adres: 59-220 Legnica, ul. Sierocińska 6 lok. 1. Zgłoszenia należy dokonać przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: 59-220 Legnica, ul. Sierocińska 6 lok. 1

 

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca, który działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, a w przypadku płatności kartą, szybkich przelewów elektronicznych i zakupów na raty, instytucjom obsługującym wskazaną formę płatności.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Sprzedawcy na adres: 59-220 Legnica, ul. Sierocińska 6 lok. 1 lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: [email protected] W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 4. Szczególy dotyczące Polityki Bezpieczeństwa Sklepu znaleźć można pod linkiem "Polityka Bezpieczeństwa".

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu oraz za pośrednictwem korespondencji e-mail z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Klientowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zm.).

 

Data opublikowania regulaminu 25.12.2014 r.

 

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Zamówienie

Promocje

 • Olej arganowy...

  8,75 zł

  17,50 zł

  -50%

Wszystkie promocje

Fan Page